هنر ولایت

مجسمه درنای چراغ به منقار برای روی دیوار و روی در