هنر ولایت

مجسمه 2 متری کبک

مجسمه بتنی کبک به ارتفاع 2 متر برای همت آباد