هنر ولایت

طرح سنگ

ساخت نما بدون استفاده از سنگ

محل اجرا نیشابور باغ رود 

 

   محل ساخت  نیشابور دشت